Tisztelt Olvasó Közönség!


Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Andráshida első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából 2011-ben kiadott helytörténeti kötet folytatása napvilágot látott. “A földreformtól a gazdasági reformig, avagy 25 év a város peremén” alcímet viselő könyvében a szerző, Varga Kálmán a II. világháborút követő és a várossal történő 1969. évi egyesülésig terjedő időszakot dolgozta fel. Feltárta a falu életébe beavatkozó szovjet katonák szerepvállalását, a földosztás körüli bonyodalmakat, a parasztságot több felől sújtó és nyomorba döntő beszolgáltatási rendszert, a padlássöprő ötvenes éveket. Nagy terjedelmet kapott az egyéni gazdálkodás küzdelmének, a kollektivizálás folyamatának, a termelőszövetkezetbe kényszerített parasztság csetlés-botlásának a bemutatása is. A kötet az államosított úri birtokon létrejött szocialista mezőgazdasági nagyüzem, az Andráshidai Állami Gazdaság kezdeti éveibe szintén bepillantást enged.

Átfogó kép rajzolódik ki a falu kulturális életéről, az oktatás-nevelés eredményeiről, a közegészségügyi helyzet alakulásáról, tudósítás olvasható a községet ért természeti csapásokról, a bűn- és balesetekről. A könyv írója mélyrehatóan feltérképezte a falu társadalmi és politikai mozgalmainak helyét és szerepét, ugyanakkor tág teret adott az 1956-ban történt helyi események bemutatásának is. Nem maradt ki a sorból az alapvetően hívő falusi lakosság valláselhagyását célzó törekvések, intézkedések felszínre hozása sem.

A szerző az olvasók elé tárta a községi infrastruktúra szocialista tervgazdálkodás keretei közötti megvalósulását, a közellátás jegyrendszertől az ún. frizsiderszocializmusig tartó fejlődését. Hiánypótló a könyv azon fejezete, amely a polgári repülőtér működésének 15 éves történetét taglalja. Az “ideiglenesen Hatházán állomásozó” szovjet katonák zárt közösségének titkait feltáró fejezet is merész vállalkozásnak tűnik. A szerző sportriporteri bravúrral mutatja be a község sportéletét, az NB III-at is megjárt futballcsapat bajnokságbeli szerepléseit.

A kötet megjelenése körül bábáskodó Andráshidai Településrészi Önkormányzat és a ZVMKK Andráshidai Művelődési Háza szívből ajánlja – nemcsak andráshidaiaknak – a kötet.

Érdeklődni a 0630/6063640 telefonszámon és a vargakalman@tolna.net e-mail címen lehet.